Filia w Radyczynach

Orkiestra Dęta

Kółko plastyczne

Klub seniora "ZACISZE"

Zespół ludowy "ZGODA"

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BN

 

NPRC


Główny sponsor
DNI PRZYKONY 2015

znak A inwersyjny

805558
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim tygodniu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
199
479
5010
797063
12706
18378
805558

Twoje IP: 44.192.253.106
serwer time: 2021-06-21 22:57:39

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY PRZYKONA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona (CKBP) oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) „Centrum Kultury" należy przez to rozumieć Centrum Kultury Bibliotekę Publiczną Gminy Przykona,

b) „dyrektorze" - należy przez to rozumieć Dyrektora CKBP Gminy Przykona,

c) „filii" – należy przez to rozumieć Filię CKBP Gminy Przykona

 

Rozdział II

Zarządzanie

§ 2


1. Centrum Kultury zarządza dyrektor, który odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych, właściwe gospodarowanie mieniem, majątkiem i finansami.

2. Dyrektor wydaje przepisy wewnętrzne w drodze zarządzeń w formie regulaminów, instrukcji, itp.

3. Spory kompetencyjne rozstrzyga dyrektor.

4. W czasie nieobecności dyrektora, zastępuje go upoważniony pracownik.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 3


W Centrum Kultury funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

1. Główny księgowy - 5/8 etatu

2. Bibliotekarz - 1 i 3/4 etat

3. Pracownik techniczno-gospodarczy - 1/2 etatu

4. Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat

5. Pracownik czytelni internetowej - 1 etat

Centrum Kultury zatrudnia innych pracowników i instruktorów w zależności od potrzeb.

 

§ 4

 

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

a) Główny księgowy,

b) Bibliotekarz

c) Instruktor do spraw animacji kultury

d) Pracownik techniczno - gospodarczy

e) Pracownik czytelni internetowej

 

Rozdział IV

Zakres zadań poszczególnych pracowników

§ 5 


1.1 Do zadań pracownika na stanowisku instruktora do spraw animacji kultury należy w szczególności:

a) kształtowanie profilu artystycznego Centrum Kultury,

b) opracowywanie i realizacja planu działań kulturalnych,

c) przygotowanie i realizacja imprez kulturalnych w siedzibie Centrum Kultury i poza jego siedzibą,

d) sporządzanie i gromadzenie dokumentacji z realizowanych imprez kulturalnych,

e) dbanie o estetykę i aktualizację strony internetowej Centrum Kultury

f) koordynacja pracy osób zatrudnianych w ramach umów zleceń i umów o dzieło w Centrum Kultury.

g) kontrola przestrzegania regulaminów i Zarządzeń Dyrektora Centrum Kultury,

h) prowadzenie archiwum,

i) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centrum Kultury w sprzęt, wyposażenie oraz materiały biurowe, itp.,

j) opieka nad zespołami i kółkami zainteresowań

k) opieka nad czytelnią komputerową i prowadzenie rejestru osób z niej korzystających

l) zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji

m) nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych,

n) nadzór nad stanem technicznym pomieszczeń,

o) prowadzenie i nadzór nad magazynem materiałów ,

p) pozyskiwanie dodatkowych wpływów finansowych poprzez pisanie wniosków

q) prowadzenie kasy Centrum Kultury

r) udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu

s) wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z pracą w Centrum Kultury

 

1.2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) ponosi odpowiedzialność za mienie Centrum Kultury

b) odpowiada za celowość zakupów opisując odpowiednio faktury

c) odpowiada za rzetelność prowadzenia dzienników zajęć przez instruktorów kółek zainteresowań i sekcji

d) odpowiada za zachowanie tajemnic służbowych

 

1.3 ZAKRES UPRAWNIEŃ

a) samodzielne dokonywanie zakupu artykułów i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Kultury po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem

b) podpisywanie faktur

 

2.1 Do zadań – bibliotekarza - należy w szczególności:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu,

b) rozliczanie czytelników z wypożyczonych zbiorów zgodnie z „Regulaminem udostępniania zbiorów bibliotecznych"

c) raz na kwartał wysyłanie upomnień czytelnikom, którzy nie zwrócili na czas książek i innych materiałów bibliotecznych

d) prowadzenie rejestru wypożyczeń na miejscu i rejestru udzielanych informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych

e) dokonywanie selekcji zbiorów bibliotecznych w uzgodnieniu z Dyrektorem

f) uzupełnianie księgozbioru o nowości wydawnicze po uzgodnieniu z Dyrektorem

g) systematyczne opracowywanie zakupionych książek, wprowadzanie ich do elektronicznej bazy danych

i) uczestnictwo w organizowaniu konkursów i imprez kulturalno – oświatowych w siedzibie biblioteki oraz poza nią ( imprezy plenerowe, wystawy plenerowe)

j) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących

k) prowadzenie spraw kadrowych i sekretariatu

l) pełnienie zastępstwa w wypadku nieobecności dyrektora

m) nadzorowanie podróży służbowych

n) prowadzenie dokumentacji związanej z bhp i p.poż

o) wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z pracą w Centrum Kultury

 

2.2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) ponosi odpowiedzialność za księgozbiór i wszystkie pozostałe składniki majątkowe

b) odpowiada za celowość zakupów księgozbioru odpowiednio opisując faktury

c) odpowiada z prenumeratę odpowiednich czasopism

d) odpowiada za terminowe wykonanie badań okresowych i szkoleń BHP

e) odpowiada za zachowanie tajemnic służbowych

 

2.3 ZAKRES UPRAWNIEŃ

a) podpisywanie faktur

b) podpisywanie przelewów bankowych

c) zastępowanie Dyrektora podczas nieobecności w pracy

d) podpisywanie delegacji i urlopów dyrektorowi a podczas nieobecności dyrektora i głównego księgowego także pracownikom Centrum Kultury

 

3.1 Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości,

b) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa i polityką rachunkowości,

c) opracowywanie projektów planów finansowych

d) sporządzanie sprawozdań finansowych, z wydatków strukturalnych oraz operacji finansowych

e) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

f) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników,

g) prowadzenie obsługi finansowej imprez zleconych, odbywających się w Centrum Kultury,

h) nadzór nad terminową realizacją zobowiązań i egzekucją należności,

i) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Kultury w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

j) organizacja i nadzór nad zabezpieczeniem majątku,

k) nadzór nad prowadzonymi w Centrum Kultury remontami i inwestycjami,

l) prowadzenie dokumentacji w sprawie zamówień publicznych,

m) prowadzenie ewidencji mienia Centrum Kultury,

n) prowadzenie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku

o) monitorowanie terminów realizacji poszczególnych zadań

p) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z pracą w Centrum Kultury

 

3.2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków

b) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przestrzeganie odpowiednich przepisów na danym stanowisku

c) odpowiada za rzetelną i terminową realizację zadań na powierzonym stanowisku wynikającą z powierzonych zadań

d) odpowiada za zachowanie tajemnic służbowych

 

3.3 ZAKRES UPRAWNIEŃ

a) ma prawo żądać od pracowników Centrum Kultury udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień i informacji

b) wskazywać występujące nieprawidłowości, a w wypadku konieczności wnioskować o dokonanie zmian w stosowanych procedurach z możliwością przedstawienia swoich propozycji

c) wnioskować do Dyrektora o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do pracowników nie przestrzegających ustalonych procedur.

d) podpisywać delegacje i urlopy Dyrektorowi, a podczas nieobecności dyrektora, także pracownikom Centrum Kultury

 

4.1 Do zadań bibliotekarza - pracownika Filii należy w szczególności:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu

b) opracowywanie nowości wydawniczych

c) systematyczne wprowadzanie księgozbioru do elektronicznej bazy danych

d) opracowanie rocznych planów pracy Filii i przedłożenie ich Dyrektorowi

e) opracowanie półrocznych i rocznych sprawozdań

f) prowadzenie kancelarii Filii według obowiązujących przepisów dla Filii

g) dbanie o przestrzeganie obowiązujących regulaminów przez czytelników

h) zaopatrzenie Filii w niezbędne materiały biurowe, kancelaryjne, sprzęt i środki czystości w uzgodnieniu z Dyrektorem

i) organizacja działalności kulturalno – oświatowej na terenie Filii oraz w plenerze współpracując z innymi instytucjami

j) organizowanie i przeprowadzanie działań kulturalnych promujących czytelnictwo w siedzibie Filii a także w siedzibie Centrum Kultury

k) sprawowanie opieki nad czytelnią internetową i prowadzenie rejestru jej użytkowników

l) prowadzenie rejestru wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu

m) prowadzenie rejestru udzielonych informacji

n) wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych bezpośrednio z pracą

 

4.2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy Filii

b) odpowiada za stan bhp i p.poż. oraz za zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem majątku informując o problemach Dyrektora

e) odpowiada materialnie za majątek Filii

f) odpowiada za celowość dokonanych zakupów odpowiednio opisując faktury

g) odpowiada za terminowe składanie planów pracy Filii oraz sprawozdań półrocznych i rocznych

h) odpowiada za zachowanie tajemnic służbowych

 

4.3 ZAKRES UPRAWNIEŃ

a) podpisywanie faktur

b) dokonywanie samodzielnych zakupów materiałów i artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Filii po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem

 

5.1 Do zadań pracownika techniczno - gospodarczego należy w szczególności:

a) utrzymanie pomieszczeń CKBP w należytej czystości i porządku

b) dbanie o wygląd pomieszczeń CKBP oraz o znajdujące się tam wyposażenie

c) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż

d) czuwanie nad zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia biur w czasie godzin pracy

 

5.2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) Odpowiada za materiały i sprzęt będące własnością CKBP w czasie godzin pracy

b) Odpowiada za zachowanie tajemnic służbowych

 

5.3 ZAKRES UPRAWNIEŃ

Ma prawo zgłaszać Dyrektorowi sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo mienia CKBP oraz domagać się podjęcia dodatkowych środków ostrożności.

 

6.1 Do zadań pracownika czytelni internetowej należy:

a) opieka nad pomieszczeniami czytelni

b) dbanie o dobry stan techniczny znajdującego się tam sprzętu

c) prowadzenie rejestru osób korzystających ze sprzętu komputerowego

d) podejmowanie działań edukacyjnych dla osób nie posiadających umiejętności korzystania z komputera i Internetu

e) podejmowanie innych działań edukacyjno – kulturalnych mających wpływ na rozwój kulturalny społeczeństwa

f) wypełnianie innych poleceń Dyrektora mających związek z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury

 

6.2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) ponosi odpowiedzialność za stan techniczny powierzonego sprzętu

b) odpowiada za organizację pracy na stanowiskach komputerowych

c) odpowiada za bezpieczeństwo w czytelni internetowej

d) odpowiada za zachowanie tajemnic służbowych

 

6.3 ZAKRES UPRAWNIEŃ

Ma prawo zgłaszać Dyrektorowi sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie czytelni internetowej oraz domagać się podjęcia dodatkowych środków ostrożności

 

§ 6


Pracowników wymienionych w schemacie organizacyjnym, wyposaża się w upoważnienie związane z powierzeniem odpowiedzialności za gospodarkę finansową, o ile wynika to z ich kompetencji i zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności materialnej.

 

Rozdział V

Czas pracy Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona


1. Wypożyczalnia CKBP czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach

    od 8.00 do 19.00

2. Filia czynna jest:

Poniedziałek od 10.00 do 16.00

Wtorek, Środa od 12.00 do 18.00

Czwartek, Piątek od 9.00 do 17.00

Sobota od 9.00 do 15.00

3. Czytelnia internetowa w Smulsku czynna jest w godzinach:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00

Wtorek, Środa od 11.00 do 19.00

Piątek od 8.00 do 16.00

Sobota od 8.00 do 16.00

4. Godziny pracy oraz dni tygodnia (soboty, niedziele) poszczególnych pracowników mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 7


1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczy to podróży służbowych i udzielania urlopów, w stosunku do Dyrektora dokonuje Główny Księgowy z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wysokości wynagrodzenia. W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora Główny Księgowy ma prawo z upoważnienia Dyrektora podpisywać delegacje i urlopy pracownikom Centrum Kultury

2. Do czynności określonych w pkt. 1 zalicza się m.in. sprawdzenie celowości wyjazdu służbowego oraz zatwierdzenie zwrotu kosztów podróży, czy udzielenie zaliczki na podstawie złożonego wniosku.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora i Głównego Księgowego pracownik gromadzenia i udostępniania zbiorów ma prawo z upoważnienia Dyrektora podpisywać pracownikom Centrum Kultury delegacje i urlopy

4. W przypadku nieobecności w pracy Głównego Księgowego zastępuje go Dyrektor lub zatrudnia na zastępstwo osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

§ 8


1. Pracownicy Centrum Kultury wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, który otrzymują na piśmie.

2. Zmian w regulaminie organizacyjnym Centrum Kultury dokonuje Dyrektor w trybie właściwym do jego nadania.

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © Operatorio! All right Reserve!
Design by : OPERATORIO!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise