Filia w Radyczynach

Orkiestra Dęta

Kółko plastyczne

Klub seniora "ZACISZE"

Zespół ludowy "ZGODA"

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BN

 

NPRC


Główny sponsor
DNI PRZYKONY 2015

znak A inwersyjny

822553
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim tygodniu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
27
501
3825
814600
12850
16851
822553

Twoje IP: 3.236.110.106
serwer time: 2021-07-26 01:16:24

Historia

Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych został opracowany już w latach II Rzeczypospolitej. Usiłowano w nim zawrzeć dwie podstawowe zasady. Pierwsza dotyczyła budowy sieci możliwie gęstej, tak aby każdy mieszkaniec miał ułatwiony dostęp do biblioteki, druga dążyła do centralizowania podstawowych prac bibliotecznych. Centralizacja ta dotyczyła przede wszystkim bibliotek gminnych. Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 roku był najważniejszym aktem prawnym dla ustawodawstwa bibliotecznego okresu powojennego. Zawierał podstawowe założenia polityki i działalności bibliotecznej w Polsce. Tak więc zgodnie z podziałem administracyjnym kraju zaczęto tworzyć powiatowe i gminne biblioteki publiczne oraz gęstą sieć punktów bibliotecznych prowadzoną przez pracowników społecznych. W oparciu o postanowienia wyżej wymienionego dekretu do roku 1950 została zbudowana ogólnokrajowa, trzystopniowa sieć bibliotek publicznych, na którą złożyły się biblioteki stopnia podstawowego, biblioteki powiatowe i biblioteki wojewódzkie. Do końca 1951 roku biblioteki publiczne w Polsce działały w obrębie Ministerstwa Oświaty, od 1952 roku nadzór i opiekę nad nimi przejął Minister Kultury i Sztuki. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 roku o bibliotekach (Dziennik Ustaw nr 12 poz.63) to konstytucyjny zapis o bibliotekach. Zawierała ona wymogi i zasady działalności bibliotecznej. Fundamentalnym aktem prawnym był statut biblioteki określający nazwę, teren działania i siedzibę, cele i zakres działania, organy i strukturę wewnętrzną oraz gospodarkę finansową. Natomiast organizację wewnętrzną biblioteki określał jej regulamin organizacyjny. Podstawą prawną działania Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) w Przykonie było zarządzenie nr 39 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 kwietnia 1956 roku w sprawie zasad i trybu organizowania oraz otwierania gromadzkich bibliotek publicznych.

 Podjęcie w pierwszych latach powojennych decyzji o utworzeniu sieci bibliotek gminnych wynikało niewątpliwie z głębokiego przekonania, że odbudowa i rozbudowa potencjału gospodarczego kraju musi odbywać się równolegle z likwidacją analfabetyzmu. Biblioteka i książka w procesie tym powinny pełnić funkcje umacniające i poszerzające dzieło szkoły.

W roku 1949 opiekę nad nowopowstałą biblioteką gminy Przykona powierzono kierownikowi Szkoły Podstawowej w Przykonie Ewie Walewskiej. Ona to przy współpracy uczniów starszych klas, a w szczególności Anny Wypiorczyk rozpoczęła rozbudowę sieci bibliotecznej w gminie Przykona. W grudniu 1950 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie posiadała trzy punkty biblioteczne: w Ewinowie, Słomowie i Boleszczynie.

Lokal biblioteki mieścił się w pomieszczeniu gospodarczym ówczesnego Urzędu Gminy. Aż do 30 kwietnia 1953 roku kierownicy biblioteki zmieniali się siedmiokrotnie. Wreszcie w 1953 roku ostatecznym kierownikiem GBP został Henryk Karbowy. W tym też czasie biblioteka otrzymała nowy lokal w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej w Przykonie. Było to pomieszczenie nieduże o powierzchni 20 m².

Z chwilą powstania biblioteki, a więc w 1949 roku dał się zauważyć zapał w organizację pracy tej placówki. Jak wspomina Anna Wypiorczyk , biblioteka była otwarta trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Kierownik szkoły Ewa Walewska narzuciła nawet obowiązek czytania i rozlicza z niego swoich uczniów. Dbając o dobro młodzieży wprowadziła pracę biblioteki w niedzielę, aby młodzi ludzie nie mający gdzie spędzić wolnego czasu, mogli przyjść i na miejscu poczytać książki. Okres ten trwał jednak krótko. Nastąpił pewien zastój w rozwijaniu czytelnictwa. Uwarunkowane to było zapewne brakiem odpowiedniego pomieszczenia. Dopiero z chwilą otrzymania nowego lokum zaczęła się właściwa praca Gminnej Biblioteki Publicznej.

Z chwilą utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie rozpoczęła się działalność tej placówki na gruncie kulturalno- oświatowym. Biblioteka była jedynym powszechnym ośrodkiem kulturalnym działającym na terenie gminy Przykona. Dlatego już w pierwszych miesiącach istnienia biblioteki wprowadzono otwarte niedziele; głównie dla młodzieży, nie mającej gdzie spędzić wolnego czasu. Mowa o tym była już w początkowej części tego rozdziału.

Gdy biblioteka otrzymała lokal w Szkole Podstawowej w Przykonie rozpoczęła się systematyczna praca nad rozpropagowaniem książki. Miały miejsce liczne gazetki okolicznościowe, małe wystawy książek. Częstą formą pracy z dziećmi stało się głośne czytanie książek, a później dyskusja nad ich treścią.. Współdziałając ze szkołą, gdzie biblioteka miała swoją siedzibę od 1953 roku organizowano różnego rodzaju prelekcje i spotkania autorskie.

W roku 1954 przeprowadzona została reforma podziału administracyjnego kraju i to głównie na wsi. Przyniosła ona utworzenie gromad. Zatem zmieniło się również nazewnictwo biblioteki. Miano Gromadzkiej Biblioteki Publicznej biblioteka nosiła do roku 1972, kiedy to ponownie przyjęto podział na gminy.

Gdy w 1972 roku przyjęto ponownie podział na gminy likwidując gromady, powstał projekt, w którym powierzono bibliotekom gminnym ogólny nadzór administracyjny i organizacyjny nad wszystkimi placówkami i reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Koncepcja ta była zaaprobowana przez większość bibliotek wojewódzkich. Powołanie bibliotek gminnych stworzyło jednak nowe okoliczności natury organizacyjnej. "Dawne biblioteki gromadzkie awansowały niemal z dnia na dzień na placówki o znacznie poszerzonych zadaniach merytorycznych i zwiększonej odpowiedzialności  w dziedzinie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi w gminie". W oparciu o te założenia, od połowy roku 1972 zaczęła działać jako centrala- Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie oraz utworzona z Biblioteki Gromadzkiej w Słomowie Filia w Radyczynach wraz z siecią punktów bibliotecznych. Działalność tych bibliotek regulowała ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) oraz Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie z dnia 4 czerwca 1974 roku, który określał, że jednym z zadań biblioteki było sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad siecią placówek filialnych i punktów bibliotecznych. W roku 1986 Naczelnik Gminy w Przykonie zarządził nadanie nowego Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie. Zarządzenie to weszło w życie z chwilą podpisania czyli dnia 3 listopada1986 roku.

Od roku 1945 biblioteki publiczne podlegały różnym zmianom organizacyjnym i strukturalnym przy zachowaniu jednak statusu biblioteki publicznej jako placówki państwowej. Zasadniczą zmianę  tego statusu wprowadziła ustawa z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie terytorialnym, która stanowiła, że prowadzenie biblioteki stało się zadaniem własnym gminy. Powinności samorządowców wobec bibliotek zostały bliżej określone w ustawie z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustawa. Obowiązki i uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki wobec instytucji kultury, a więc i bibliotek sformułowane zostały w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Tak więc wyżej wymienione ustawy stały się obok ustawy z 1968 roku podstawą prawną funkcjonowania bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie działała dodatkowo w oparciu o statut biblioteki zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy z dnia 1 czerwca 1993 roku.

Dnia 27 czerwca 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął Ustawę o bibliotekach, która zastąpiła tę z 9 kwietnia 1968 roku w znacznym stopniu już zdezaktualizowaną. Rok 1999 przyniósł zatwierdzenie nowego statutu GBP w Przykonie. Dokonało się to Uchwałą Nr XIII/79/99 Rady Gminy w Przykonie z dnia 29 września 1999 roku.

Od roku 2001 Gminna Biblioteka Publiczna przestała być jednostką budżetową Gminy i zaczęła funkcjonować jako samodzielna instytucja kultury. Nastąpiło to z chwilą uchwalenia nowego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej tj. 30 marca 2001 r. (wykorzystano fragmenty Pracy Magisterskiej napisanej pod kierunkiem profesora dr hab. Jana Sójki).

 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © Operatorio! All right Reserve!
Design by : OPERATORIO!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise